ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ

ಪತನದ ವಿಮಾನದ ಕನಸು ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.