ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್

ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಕನಸು, ಉನ್ನತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕನಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.