ಸ್ಟೀಲ್

ಉಕ್ಕಿನ ಕನಸು ಕಂಡಕನಸು, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.