ತೋಳುಗಳ ಕೋಟ್

ತೋಳುಗಳ ಲೇಪದ ಕನಸು ಅದರ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ನೀನು ಏನು ಪಡೆದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೋಲು ಎಂಬುದು ನೀವು ಯಾರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅರ್ಹತೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.