ಕಂದು

* ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರೌನ್ (ತಿಳಿ), ಕಂದು (ಗಾಢ), ತಾಮ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ