ಉದ್ದಕೂದಲು

ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಕನಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.