ಲಾಕ್

ಈ ಕನಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಿ