ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗಳು

ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಅವಲೋಕನ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಕನಸು ವಾಸ್ತವದ ಸಂಕೇತಅಥವಾ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಓದುವ ಕನಸು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂಕೇತ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಅವಲೋಕನಗಳು, ಹಾದುಹೋಗುವ ಅನುಭವಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗಳು ನಿಜಜೀವನದ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಕಲಿಯಲು ಅಥವಾ ಕಲಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.