ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಾಯಿಗಳು

ಇಬಿಜಾ ಹೌಂಡ್ ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ