ನೀಡುವ

ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.