ದರ್ಜಿ

ದರ್ಜಿಯ ಕನಸು, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಾನೆ.