ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್

ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಬೇರೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನೇರ ವಾದ ನಿಲುವು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇತರರು ಅಲ್ಲ.