ಹಾಪ್ ಸ್ಕಾಚ್

ನೀವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೇರೆ ವಿವರಣೆಇರಬಹುದು, ಕನಸು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.