ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್

ನೀವು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಕನಸು ಕಾಣಲು – ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗುವುದು. ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಚೆಂಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇತರರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.