ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಮ್) ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ.