ಸಲಿಂಗಕಾಮ (ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ)

ಸಲಿಂಗ ಕಾಮದ ಕನಸು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಲಿಂಗದ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಸಲಿಂಗಿಯು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳ ಾಗಿದ್ದರೆ.