ಹೊಸ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.