ಸಮುದ್ರ ಸಿಂಹ

ಅಲ್ಲದೆ, ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿ.