ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸಂಘಟಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.