Onyx

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರುವಿರಿ ಎಂದು ಕನಸು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.