ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ

ನೀವು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ, ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಪರಿಪೂರ್ಣ? ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.