ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬ್ರಶ್ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ