ವಿಕೃತ

ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುವವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸುಪ್ತಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಪ್ಯಸಮಸ್ಯೆಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.