ರಾಣಿ

ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕನಸಿನ ಸಂಕೇತ. ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತ. ರಾಣಿ ಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ತಾನು ರಾಣಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಅದು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.