ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.

ಪಿರಾನ್ಹಾ ದ ಕನಸು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ~ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವುದು~ ಅಥವಾ ಅದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸರಳ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪಿರಾನ್ಹಾ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಳು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಂತಹ ಮುಜುಗರದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಕಾಡುತ್ತಾಳೆ.