ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ನ ಕನಸು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ುದಾಗಿದೆ.