ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು

ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಅಂತರ್ಬೋಧೆಅಪ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಭಯಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಇರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ೆರಡರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆನಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ W. ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲೇಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸು ಕಂಡನು. ಬುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಸ್ ನ ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದಿವಾಳಿಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬಾಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.