ಟೊನಿನ್ಹಾ

ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ.