ಗ್ರೋನ್

ಅಲ್ಲದೆ, ಸೊಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿ.