ಬಾಗೆಲ್ (ಬ್ರೆಡ್)

ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೋಡುವುದು, ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಬುನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಎಂದರೆ ಖಾಲಿಎಂದರ್ಥ. ಬಾಗೆಲ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಕಟ ವಿವರಣೆಇರಬಹುದು, ಬಾಗೆಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.