ಪಫರ್ ಮೀನು

ಪಫರ್ ಮೀನಿನ ಕನಸು ಅತಿಯಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಕೇತ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆನ೦ದಿತರಾಗುವುದು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಪಫರ್ ಫಿಶ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಪಫರ್ ಫಿಶ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.