ರಾಫ್ಟ್

ವಾಕಿಂಗ್ ರಾಫ್ಟ್ ನ ಕನಸು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಾದ ಅನುಭವ.