ಬಾತ್ ಟಬ್ ಗಳು

ಬಾತ್ ಟಬ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿದವರನ್ನು ಕರೆತಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾತ್ ಟಬ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬಾತ್ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು.