ಔತಣಕೂಟ

ನೀವು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ನಿ ದಣಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕನಸು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.