ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣ

ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣದ ೊಂದಿಗೆ ಕನಸು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುರಿಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಗಾಗಿ ಗುರಿಯಿರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಯಸುವುದು ನಿಖರವಾಗಿ. ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಇಲ್ಲದ ಗುರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.