ಪೈನ್ ಮರಗಳು

ಪೈನ್ ವೃಕ್ಷದ ಕನಸು ಅವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿದೆ. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಪೈನ್ ಮರವು ಎಲ್ಲಾ ಬೈಗುಳ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪೈನ್ ಮರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪೈನ್ ಸುಗಂಧಿತ ಕನಸು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ, ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ದಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೈನ್ ಮರ ವು ತನ್ನ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.